Gebruikersvoorwaarden

Dit zijn de gebruikersvoorwaarden voor het gebruik van Online-DBC zoals aangeboden door VCD Healthcare B.V. handelend onder de naam Axians. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op geautoriseerde gebruikers van Online-DBC en informeren u over uw rechten en plichten bij het gebruik van Online-DBC. Lees deze zorgvuldig door voordat u Online-DBC gebruikt.

Wie is Axians?

Axians exploiteert via de website www.online-dbc.nl (hierna: Online-DBC) een gebruikersapplicatie. Het hoofdkantoor bevindt zich in Groningen op de Eemsgolaan 15 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 01101645 als VCD Healthcare B.V. handelend onder de naam Axians.

Algemeen

Op het gebruik van Online-DBC zijn deze gebruikersvoorwaarden, het Privacybeleid en andere aanvullende regelgevende documenten inzake Online-DBC van toepassing. Indien u hiermee niet akkoord gaat kunt u geen gebruik maken van Online-DBC en dient u niet in te loggen.

Online-DBC behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden 30 dagen na publicatie in werking, tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie via Online-DBC en/of het versturen van een mededeling. Door het blijvend gebruik van Online-DBC geeft u akkoord op deze gebruikersvoorwaarden.

Waarop zijn de gebruikersvoorwaarden van toepassing?

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Online-DBC.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van Online-DBC in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) applicatie te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

-Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Online-DBC, Axians en/of derden;

-Het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;

-Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;

-Het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.


Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axians, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Ingeval u zich niet houdt aan het bedoelde gebruik, behoudt Axians zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-bedoelde gebruik op u of uw opdrachtgever te verhalen.

Hoe gaat Axians met uw persoonlijke gegevens om?

In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor Axians de gegevens gebruikt die over u worden verzameld via deze applicatie en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. Het Privacybeleid heeft alleen betrekking op de applicatie Online-DBC.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruikersvoorwaarden?

Op deze Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruikersvoorwaarden zal bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Axians verkiest de rechter te adiëren welke de wet aanwijst.

Vragen?

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Axians op te nemen via 088-5975552, per adres Eemsgolaan 15 - 9727 DW – Groningen of per mail via zorg-ggz.hc.nl@axians.com.

Versie Gebruikersvoorwaarden: 16 juli 2018